هاله بینی

لیست تگ ها


خرید دوره

برای مشاهده دوره آموزشی باید خرید کنید .


5,000,000 تومان
3,400,000 تومان
هاله بینی

سیسی


ردیف توضیحات -
1 آماده سازی کالبد (پارت 1) برای مشاهده باید خرید کنید
2 آماده سازی کالبد ( تخلیه انرژی منفی پارت 2) برای مشاهده باید خرید کنید
3 آماده سازی کالبد (افزایش انرژی پارت 3) برای مشاهده باید خرید کنید
4 آماده سازی کالبد (حفاظ انرژی پارت 4) برای مشاهده باید خرید کنید
5 آماده سازی کالبد (حمام پرانیک پارت 5) برای مشاهده باید خرید کنید
6 هاله بینی پارت 1 برای مشاهده باید خرید کنید
7 هاله بینی کالبد اتری پارت 2 برای مشاهده باید خرید کنید
8 هاله بینی کالبد چاکرایی پارت 3 برای مشاهده باید خرید کنید
9 هاله بینی کالبد ذهنی پارت 4 برای مشاهده باید خرید کنید
10 هاله بینی کالبد روحانی پارت5 برای مشاهده باید خرید کنید
11 هاله بینی کالبد کیهانی پارت 6 برای مشاهده باید خرید کنید
12 هاه بینی چشم سوم پارت 7 برای مشاهده باید خرید کنید
13 هاله بینی تمرینات عملی پارت 8 برای مشاهده باید خرید کنید
14 هاله بینی تمرین آینه پارت 9 برای مشاهده باید خرید کنید
15 هاله بینی تمرینات شمع پارت 10 برای مشاهده باید خرید کنید