پکیج آموزشی هیپنوتیزم مقدماتی و پیشرفته

لیست تگ ها


خرید دوره

برای مشاهده دوره آموزشی باید خرید کنید .


980,000 تومان
699,000 تومان
پکیج آموزشی هیپنوتیزم مقدماتی و پیشرفته

 

توضیحات کوتاه


ردیف توضیحات -
1 آماده سازی کالبد پارت 1 برای مشاهده باید خرید کنید
2 آماده سازی کالبد (تخلیه انرژی منفی پارت 2) برای مشاهده باید خرید کنید
3 آماده سازی کالبد(افزایش انرژی پارت 3) برای مشاهده باید خرید کنید
4 آماده سازی کالبد(حفاظ انرژی پارت4) برای مشاهده باید خرید کنید
5 آماده سازی کالبد(حمام پرانیک پارت5) برای مشاهده باید خرید کنید
6 هیپنوتیزم مقدماتی پارت A برای مشاهده باید خرید کنید
7 هیپنوتیزم مقدماتی پارت B برای مشاهده باید خرید کنید
8 هیپنوتیزم مقدماتی پارت C برای مشاهده باید خرید کنید
9 هیپنوتیزم مقدماتی پارت D برای مشاهده باید خرید کنید
10 آماده سازی کالبد پارت E برای مشاهده باید خرید کنید
11 هیپنوتیزم مقدماتی پارت F برای مشاهده باید خرید کنید
12 هیپنوتیزم مقدماتی پارت G برای مشاهده باید خرید کنید
13 هیپنوتیزم مقدماتی پارت H برای مشاهده باید خرید کنید
14 هیپنوتیزم پیشرفته ( پرواز دست پارت A) برای مشاهده باید خرید کنید
15 هیپنوتیزم پیشرفته (کاتالپسی پارت B) برای مشاهده باید خرید کنید
16 هیپنوتیزم پیشرفته (بی حسی پارت C) برای مشاهده باید خرید کنید
17 هیپنوتیزم پیشرفته (تقویت حس ها پارت D) برای مشاهده باید خرید کنید
18 هیپنوتیزم پیشرفته ( برونفکنی پارت E) برای مشاهده باید خرید کنید
19 هیپنوتیزم پیشرفته ( تله پاتی پارت F) برای مشاهده باید خرید کنید
20 هیپنوتیزم پیشرفته (قطع تارهای عاطفی پارت G) برای مشاهده باید خرید کنید
21 هیپنوتیزم پیشرفته ( جذب ثروت پارت H) برای مشاهده باید خرید کنید