پکیج آموزشی چاکراها

لیست تگ ها


خرید دوره

برای مشاهده دوره آموزشی باید خرید کنید .


5,000,000 تومان
3,400,000 تومان
پکیج آموزشی چاکراها

انرژی درمانی چی هست
روش دیگه درمان علاوه بر هیپنوتیزم درمانی انرژی درمانی هست در انرژی درمانی بیشتر رو چاکراهای سوژه کار میشود چاکراها کارخانه های تولید انرژی در یکی از کالبد های انرژی انسان ها هست انرژی درمانی معمولاً با دست انجام می‌شود در انرژی درمانی ضعف چاکراها شخص برطرف می‌شود انرژی درمانی روشی برای شک دادن یا جان دادن به چاکراهای شخص هست چاکراها کارخانه های تولید انرژی در انسان و حیوانات هست تمام موجودات زنده چاکرا دارند  تعداد چاکراها در انسان ها 7عدد هست 
7عدد چاکرای اصلی در تمام انسانها وجود دارد 2عدد از چاکراها در انسان یک طرفه اند  و 7چاکرای بعدی دو طرفه هستند چاکراهای دو طرفه در هر دو طرف گیف تبادل انرژی دارند چاکراهای یک طرفه فقط یک گیف تبادل انرژی دارند درانرژی درمانی به این گیف چاکراها انرژی تزریق می‌شود در انرژی درمانی امکان آلودگی خود درمانگر وجود دارد در انرژی درمانی تزریق انرژی به  چاکراها  باید حداقل سه جلسه صورت بگیرد
 در انرژی درمانی تعیین تعداد جلسات درمان با درمانگر یا هیپنوتیزورمیباشد 
 درمانگر باید پس از هر جلسه انرژی درمانی خود را پاکسازی کند
 انرژی درمانی روشهای متفاوتی وجود دارد ریکی یکی از روش‌های انرژی درمانی هست انرژی درمانی یا ریکی بیشتر با سمبل و نماد کار می‌کند 
در روش انرژی درمانی ریکی به شخص همسویی داده می‌شود انرژی درمانی ریکی از راه دور و فاصله انجام می‌شود 
روش انرژی درمانی ریکی را استاد اصوعی ابداع کرد 
در روش انرژی درمانی ریکی بیشتر تجسم هست و نمادها و سمبل ها یکی از اصول اولیه انرژی درمانی در ریکی هست مرحله پیشرفته انرژی درمانی ریکی استادی ریکی هست 
 در مرحله استادی ریکی درمانگری استاد بدون سمبل نماد کار می‌کند روش‌های دیگر انرژی درمانی عبارتند از کانتوم تاج وتتراهیلینگ و غیر


ردیف توضیحات -
1 آماده سازی کالبد پارت 1 برای مشاهده باید خرید کنید
2 آماده سازی کالبد ( تخلیه انرژی منفی پارت 2) برای مشاهده باید خرید کنید
3 آماده سازی کالبد (افزایش انرژی پارت 3) برای مشاهده باید خرید کنید
4 آماده سازی کالبد (حفاظ انرژی پارت 4) برای مشاهده باید خرید کنید
5 آماده سازی کالبد (حمام پرانیک پارت5) برای مشاهده باید خرید کنید
6 چاکراها (پارت1) برای مشاهده باید خرید کنید
7 چاکرای ریشه (پارت2) برای مشاهده باید خرید کنید
8 چاکرای جنسی (پارت3) برای مشاهده باید خرید کنید
9 چاکرای خورشیدی (پارت4) برای مشاهده باید خرید کنید
10 چاکرای قلب (پارت5) برای مشاهده باید خرید کنید
11 چاکرای گلو (پارت6) برای مشاهده باید خرید کنید
12 چاکرای چشم سوم (پارت7) برای مشاهده باید خرید کنید
13 چاکرای تاج(پارت8) برای مشاهده باید خرید کنید
14 کندالینی پارت 9 برای مشاهده باید خرید کنید
15 مانتراها پارت 10 برای مشاهده باید خرید کنید
16 مودراها پارت11 برای مشاهده باید خرید کنید
17 کانال های انرژی پارت 12 برای مشاهده باید خرید کنید