پکیج آموزشی چاکراها

لیست تگ ها


خرید دوره

برای مشاهده دوره آموزشی باید خرید کنید .


720,000 تومان
500,000 تومان
پکیج آموزشی چاکراها

سسی


ردیف توضیحات -
1 آماده سازی کالبد پارت 1 برای مشاهده باید خرید کنید
2 آماده سازی کالبد ( تخلیه انرژی منفی پارت 2) برای مشاهده باید خرید کنید
3 آماده سازی کالبد (افزایش انرژی پارت 3) برای مشاهده باید خرید کنید
4 آماده سازی کالبد (حفاظ انرژی پارت 4) برای مشاهده باید خرید کنید
5 آماده سازی کالبد (حمام پرانیک پارت5) برای مشاهده باید خرید کنید
6 چاکراها (پارت1) برای مشاهده باید خرید کنید
7 چاکرای ریشه (پارت2) برای مشاهده باید خرید کنید
8 چاکرای جنسی (پارت3) برای مشاهده باید خرید کنید
9 چاکرای خورشیدی (پارت4) برای مشاهده باید خرید کنید
10 چاکرای قلب (پارت5) برای مشاهده باید خرید کنید
11 چاکرای گلو (پارت6) برای مشاهده باید خرید کنید
12 چاکرای چشم سوم (پارت7) برای مشاهده باید خرید کنید
13 چاکرای تاج(پارت8) برای مشاهده باید خرید کنید
14 کندالینی پارت 9 برای مشاهده باید خرید کنید
15 مانتراها پارت 10 برای مشاهده باید خرید کنید
16 مودراها پارت11 برای مشاهده باید خرید کنید
17 کانال های انرژی پارت 12 برای مشاهده باید خرید کنید