پکیج طلایی

پکیج طلایی

متافیزیک


ردیف توضیحات -
1 آماده سازی کالبد برای مشاهده باید خرید کنید
2 آماده سازی کالبد برای مشاهده باید خرید کنید
3 آماده سازی کالبد برای مشاهده باید خرید کنید
4 آماده سازی کالبد(حفاظ انرژی) برای مشاهده باید خرید کنید
5 آماده سازی کالبد(حمام پرانیک) برای مشاهده باید خرید کنید
6 هیپنوتیزم مقدماتی (ضمیرخوداگاه) برای مشاهده باید خرید کنید
7 هیپنوتیزم مقدماتی (ضمیرناخوداگاه) برای مشاهده باید خرید کنید
8 هیپنوتیزم مقدماتی (پارت3) برای مشاهده باید خرید کنید
9 هیپنوتیزم مقدماتی (پارت4) برای مشاهده باید خرید کنید
10 هیپنوتیزم مقدماتی (پارت5) برای مشاهده باید خرید کنید
11 هیپنوتیزم مقدماتی(پارت6) برای مشاهده باید خرید کنید
12 هیپنوتیزم مقدماتی (پارت7) برای مشاهده باید خرید کنید
13 هیپنوتیزم مقدماتی (پارت8) برای مشاهده باید خرید کنید
14 هاله بینی (پارت1) برای مشاهده باید خرید کنید
15 هاله بینی (کالبد اتری پارت2) برای مشاهده باید خرید کنید
16 هاله بینی (کالبدچاکرایی پارت3) برای مشاهده باید خرید کنید
17 هاله بینی (کالبد ذهنی پارت4) برای مشاهده باید خرید کنید
18 هاله بینی (کالبد روحانی پارت5) برای مشاهده باید خرید کنید
19 هاله بینی (کالبد کیهانی پارت6) برای مشاهده باید خرید کنید
20 هاله بینی (چشم سوم پارت7) برای مشاهده باید خرید کنید
21 هاله بینی (تمرینات عملی پارت 8) برای مشاهده باید خرید کنید
22 هاله بینی (آینه پارت9) برای مشاهده باید خرید کنید
23 هاله بینی (شمع پارت10) برای مشاهده باید خرید کنید
24 چاکراها (پارت1) برای مشاهده باید خرید کنید
25 چاکرای ریشه (پارت2) برای مشاهده باید خرید کنید
26 چاکرای جنسی (پارت3) برای مشاهده باید خرید کنید
27 چاکرای خورشیدی (پارت4) برای مشاهده باید خرید کنید
28 چاکرای قلب(پارت5) برای مشاهده باید خرید کنید
29 چاکرای گلو(پارت6) برای مشاهده باید خرید کنید
30 چاکرای چشم سوم(پارت7) برای مشاهده باید خرید کنید
31 چاکرای تاج(پارت8) برای مشاهده باید خرید کنید
32 کندالینی پارت 9 برای مشاهده باید خرید کنید
33 مانتراها پارت 10 برای مشاهده باید خرید کنید
34 مودراها پارت11 برای مشاهده باید خرید کنید
35 کانال های انرژی پارت 12 برای مشاهده باید خرید کنید
36 هیپنوتیزم پیشرفته (پارت 1 پرواز دست) برای مشاهده باید خرید کنید
37 هیپنوتیزم پیشرفته (پارت 2 کاتالپسی) برای مشاهده باید خرید کنید
38 هیپنوتیزم پیشرفته (پارت3 بی حسی) برای مشاهده باید خرید کنید
39 هیپنوتیزم پیشرفته (پارت 4 تقویت حس ها) برای مشاهده باید خرید کنید
40 هیپنوتیزم پیشرفته (پارت 5 برونفکنی) برای مشاهده باید خرید کنید
41 هیپنوتیزم پیشرفته (پارت 6 تله پاتی) برای مشاهده باید خرید کنید
42 هیپنوتیزم پیشرفته (پارت7 قطع تارهای عاطفی) برای مشاهده باید خرید کنید
43 هیپنوتیزم پیشرفته (پارت 8 جذب ثروت) برای مشاهده باید خرید کنید