هیپنوتیزم پیشرفته

لیست تگ ها


خرید دوره

برای مشاهده دوره آموزشی باید خرید کنید .


5,000,000 تومان
3,400,000 تومان
هیپنوتیزم پیشرفته

هیپنوتیزم


ردیف توضیحات -
1 هیپنوتیزم پیشرفته (آماده سازی کالبد پارت 1) برای مشاهده باید خرید کنید
2 هیپنوتیزم پیشرفته (تخلیه انرژی منفی پارت 2) برای مشاهده باید خرید کنید
3 هیپنوتیزم پیشرفته (افزایش انرژی مثبت پارت 3) برای مشاهده باید خرید کنید
4 هیپنوتیزم پیشرفته (حفاظ انرژی پارت 4) برای مشاهده باید خرید کنید
5 هیپنوتیزم پیشرفته (حمام پرانیک پارت 5) برای مشاهده باید خرید کنید
6 هیپنوتیزم پیشرفته (پرواز دست پارت 6) برای مشاهده باید خرید کنید
7 هیپنوتیزم پیشرفته (کاتالپسی پارت 7) برای مشاهده باید خرید کنید
8 هیپنوتیزم پیشرفته (بی حسی پارت 8) برای مشاهده باید خرید کنید
9 هیپنوتیزم پیشرفته (تقویت حس ها پارت 9) برای مشاهده باید خرید کنید
10 هیپنوتیزم پیشرفته (برونفکنی پارت 10) برای مشاهده باید خرید کنید
11 هیپنوتیزم پیشرفته (تله پاتی پارت 11) برای مشاهده باید خرید کنید
12 هیپنوتیزم پیشرفته (قطع تارهای عاطفی پارت 12) برای مشاهده باید خرید کنید
13 هیپنوتیزم پیشرفته (جذب ثروت پارت 13) برای مشاهده باید خرید کنید