فرکانس مغزی

لیست تگ ها

فرکانس مغزی

انواع فرکانس های مغزی و فرکانس های مغزی چی هست 
فرکانس های مغزی همان ارتعاشاتی هست که مغز انسان برای ارتباط با  بیرون ساتع میکند
 انواع فرکانس های مغزی عبارتند از فرکانس آلفا، فرکانس تتا ،فرکاس دلتا فرکانس بتا و فرکانس گاما، فرکانس های مغزی دو نوع اند فرکانس های مغزی پر سرعت وفرکانس های مغزی کم سرعت انسان با فرکانس های مغزی پر سرعت  در حال زندگی روزانه خویش است و فرکانس‌های مغزی کم سرعت حین خواب شب یا خواب هیپنوتیزمی فعال میشوند در فرکانس های کم سرعت رویابینی یا برونفکنی اتفاق می افتد 
در فرکانس های کم سرعت مغزی درمان هیپنوتیزمی صورت میگیرد.
انسان کل خواب شب را در فرکانسهای پایین مغزی قرار می‌گیرد فرکانس بتا یکی از فرکانسهای پرسرعت مغزیست 
فرکانس پرسرعت دیگر فرکانس گاما هست در فرکانس‌های پرسرعت مغزی انسان دچار خستگی می‌شود خستگی مربوط به خسته شدن ضمیر خودآگاه انسان هست از فرکانسهای کم سرعت مفزی می‌توان به فرکانس آلفا اشاره کرد فرکانس آلفا همان فرکانس اول خواب هست در فرکانس آلفا پاکسازی و تسویه سلول‌های بدن صورت می‌گیرد فرکانس آلفا فرکانس ترمیم سلولهای بدن انسان است در فرکانس آلفا جسم میخوابد ولی هوشیاری بیدار هست
در فرکانس آلفا انسان میتواند بهتر روی خودش کار کند 
از فرکانس آلفا به عنوان فرکانس رشد معنوی یاد شده 
ورود به خواب از طریق فرکانس آلفا صورت می‌گیرد 
فرکانس تتا یکی دیگر از فرکانسهای مغزی انسان است در فرکانس تتا خواب شخص عمیق تر می شود از فرکانس تتا به عنوان فرکانس رویابینی یا برون فکنی یادشده رویابینی همان برون فکنی است
 برون فکنی در خلسه هیپنوتیزمی اتفاق می افتد  خواب هیپنوتیزمی را خلسه می‌گویند نام دیگر برونفکنی پرواز روح هست 
برونفکنی یا پرواز روح در خواب شب به صورت غیر ارادی اتفاق می‌افتد در خلسه هیپنوتیزمی،برونفکنی به صورت ارادی اتفاق می افتد رویابینی و برونفکنی وپرواز روح هر سه یکی هستند
 پرواز روح یابرونفکنی یا رویابینی در حالت تتای امواج مغزی اتفاق می افتد همهی انسان‌ها پرواز روح یا رویابینی و برون فکنی دارند که در حین خواب شب اتفاق می‌افتد یعنی  خیلی از اتفاقات و  وقایع در رویابینی پرواز روح می تواند اتفاق بیفتد خیلی از رویابینی ها می تواند نقش بسزایی در زندگی انسان ایفا کند پرواز روح ابدی همان مرگ هست 
در خلسه هیپنوتیزمی برونفکنی اتفاق میفتد 
برونفکنی خلسه هیپنوتیزمی را برونفکنی ارادی می گویند
در برونفکنی ارادی انسان کاملاهوشیار هست
 برونفکنی یا رویابینی از طریق چشم سوم صورت می‌گیرد از چشم سوم به عنوان چشم دل یاد شده چشم سوم را چشم بصیرت نیز  می‌گویند چشم سوم در ناحیه پیشانی قرار دارد چشم سوم در حین رویابینی یا برون فکنی یا پرواز روخ فعال می شود و بعضی ها چشم سوم را با الفاظی چون چشم دل یا چشم جان یاد می‌کنند و شاید افرادی از چشم سوم که در جهت منفی فعال باشد به عنوان چشم دجال یا چشم‌شیطان یاد می‌کنند
 که نامگذاری غلطی هست چشم سوم را فرمانده چاکراها یاد کردند چون چشم سوم کنترل همه ی چاکراها را در دست خود دارد باز شدن چشم سوم با انجام تمارین خودسازی معنوی صورت می‌گیرد و در زمان باز بودن چشم سوم محدودیت زمان و مکان از بین میرود هاله بینی با چشم سوم صورت میگیرد