علم اعداد

لیست تگ ها


خرید دوره

برای مشاهده دوره آموزشی باید خرید کنید .


0 تومان
علم اعداد
علم اعداد

علم اعداد یکی از شاخه های متافیزیک میباشد که بسیار بر ما و زندگی ما تاثیر دارد.هر عدد ارتعاش و فرکانس خاص خود را در کائنات داراست و از طرفی هر حرف و صدا نیز دارای فرکانس عددی خاص خود میباشد.نام ما که اثرگذارترین تاثیر ارتعاشی را بر روی سرنوشت ما داراست،نیز از همین اعداد سرچشمه میگیرد.
عدد هر نام با فرکانس خاص خود میتواند باعث نقاط قوت یا ضعف ما شود.بنابراین با انتخاب نام با فرکانسهای خاص میتوانیم در هر زمینه ای که میخواهیم جذب و ارتقا داشته باشیم


ردیف توضیحات -